Įsigyk įmonę čia: www.imoniuturgus.lt
UAB nuo 200 €|ĮI nuo 150 €|Všį nuo 150 €|Filialas nuo 200 €|Registracijos adresas nuo 40 €|LLG Lietuvoje nuo 1000 €|Buhalterija nuo 40 €/mėn.|LLG Lietuvoje nuo 1000 €|Likvidavimas nuo 200 €|
UAB nuo 200 €|ĮI nuo 150 €|Všį nuo 150 €|Filialas nuo 200 €|Registracijos adresas nuo 40 €|LLG Lietuvoje nuo 1000 €|Buhalterija nuo 40 €/mėn.|LLG Lietuvoje nuo 1000 €|Likvidavimas nuo 200 €|

Licenzijos

Pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą įmonė privalo turėti visus leidimus bei licencijas, kurios įstatymų numatytos kaip būtinos jos veiklos sąlygos.

Vyriausybė patvirtina licencijavimo taisykles kiekvienai įstatymiškai licencijuojamai veiklos rūšiai,  jeigu kiti įstatymai nenustato ko kita. Metodiniai ūkinės komercinės veiklos licencijavimo  nurodymai patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. kovo 15 d. nutarime Nr. 274 „Dėl ūkinės komercinės veiklos licencijavimo metodinių nurodymų patvirtinimo“.

Informaciją apie licencijavimo taisykles, jas reglamentuojančius teisės aktus, taip pat apie licencijų išdavimo tvarką galima gauti atitinkamose ministerijose ir Vyriausybės įstaigose.

Licencijavimo taisyklėse nurodoma:

 • Kokios veiklos yra licencijuojamos;
 • Tų veiklų sąlygos, licencijos turėtojų teisės ir pareigos;
 • Institucija, išduodanti licenciją, ir jos įgaliojimai;
 • Dokumentai, reikalingi licencijai gauti;
 • Tų dokumentų nagrinėjimo terminai ir tvarka;
 • Licencijų rūšys, jų išdavimo sąlygos;
 • Pakartotinio licencijų išdavimo sąlygos;
 • Licencijų formos;
 • Licencijų registravimo tvarka;
 • Atvejai, kai licenciją išduoti atsisakoma;
 • Atvejai, kai licencijos galiojimas stabdomas arba panaikinamas; šių veiksmų tvarka
 • Kokia tvarka vykdoma licencijos sąlygų laikymosi priežiūra;
 • Kiti reikalavimai bei sąlygos

 

Įvykdžius taisyklėse nustatytas sąlygas, licencija išduodama neterminuotam laikui. Negalima  atsisakyti išduoti licenciją, motyvuojant tai veiklos netikslingumu ar visai nemotyvuojant.

Įmonė, gavusi licenciją, turi teikti licencijuojamos veiklos priežiūros institucijai licencijavimo taisyklėse nurodytą informaciją ir privalo leisti šią informaciją tikrinti.

Ūkinių komercinių veiklos sričių licencijavimą nustato atskiri įstatymai.