Įsigyk įmonę čia: www.imoniuturgus.lt
UAB nuo 200 €|ĮI nuo 150 €|Všį nuo 150 €|Filialas nuo 200 €|Registracijos adresas nuo 40 €|LLG Lietuvoje nuo 1000 €|Buhalterija nuo 40 €/mėn.|LLG Lietuvoje nuo 1000 €|Likvidavimas nuo 200 €|
UAB nuo 200 €|ĮI nuo 150 €|Všį nuo 150 €|Filialas nuo 200 €|Registracijos adresas nuo 40 €|LLG Lietuvoje nuo 1000 €|Buhalterija nuo 40 €/mėn.|LLG Lietuvoje nuo 1000 €|Likvidavimas nuo 200 €|

Leidimai/licencijos

Jeigu įstatymuose nurodyta, įmonė privalo turėti išduotus valstybės institucijų leidimus (bei kitus dokumentus) verstis konkrečia ūkine komercine veikla. Vienas leidimų, kuriuos turi įsigyti įmonė, vykdanti atitinkamą veiklą, yra leidimas-higienos pasas.

Veiklos, kuriomis verčiantis privaloma turėti leidimą-higienos pasą:

I. Gamyba ir prekyba:

 • cheminių medžiagų bei preparatų (I ir II kenksmingumo klasės);
 • augalų apsaugos priemonių;
 • augimo stimuliatorių, fermentų ir kitų bioaktyvių medžiagų  ;
 • buitinės chemijos gaminių bei biocidų;
 • kosmetikos bei asmens higienos priemonių;
 • skirtų vaikams prekių;
 • specialios paskirties maisto produktų, maisto priedų.

II. Gamyba:

 • medicinos įrangos (gaminių), farmacijos preparatų;
 • negyvūninės kilmės maisto;
 • su maistu kontaktuojančių medžiagų ir gaminių.

III. Prekyba:

 • vaistais;
 • maistu.

IV. Paslaugos:

 • plaukimo baseinų, pirčių, skalbyklų;
 • viešbučių, motelių, kempingų;
 • kosmetikos kabinetų, soliariumų, kirpyklų;
 • viešojo maitinimo.

V. Kita:

 • žmonių gydymas;
 • vaikų, jaunimo, ikimokyklinis specialusis ugdymas, pradinis, pradinis specialusis, bendrasis pagrindinis ir bendrasis specialusis, bendrasis vidurinis ir bendrasis vidurinis specialusis, profesinis ir profesinis specialusis, papildomas mokymas;
 • geriamojo vandens tiekimas;
 • ūkinė komercinė veikla daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose, išskyrus juridinių, finansinių, vertimų, projektavimo, redakcijų ir panašių įstaigų biurus.

Leidimus-higienos pasus išduoda rajonų visuomenės sveikatos centrai. Informaciją apie konkrečius centrus teikia Valstybinė visuomenės sveikatos priežiūros tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos.

 

Lietuvos Respublikos audito įstatyme nurodyta, kad atlikti auditą gali tik įrašyta į LR audito įmonių sąrašą įmonė. Minėtą sąrašą tvarkoLietuvos auditorių rūmai.

 

Lietuvos Respublikos bedarbių rėmimo įstatymas nustato, kad tarpininkavimas dėl piliečių darbo užsienyje yra išimtinė valstybės teisė, kurią įgyvendina Lietuvos darbo birža. Kitų organizacijų tarpininkavimas dėl piliečių įsidarbinimo užsienyje galimas tik joms turint atitinkamus įgaliojimus (licencijas), išduodamus Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darboministerijos.

 

Lietuvos Respublikos energetikos įstatymas nurodo, kad gali būti nustatomos licencijos arba leidimai ir energetikos veiklai. Licencijuojamas tokios veiklos rūšis nustato energetikos sektorių ir kiti įstatymai, o sąrašą tvirtina Vyriausybė. Verstis energetikos veikla be licencijos ar leidimo (jeigu jie yra nustatyti) draudžiama.

Lietuvos Respublikos statybos įstatymas reglamentuoja statybos veiklą. Jame nurodyta, kad ypatingos svarbos statinių projektus rengiančios bei statančios šiuos statinius įmonės privalo turėti atestatus. Pastaruosius išduoda Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos.

Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas apibrėžia, kad nevalstybinės švietimo įstaigos (įmonės), kurias baigus išduodami valstybės pripažinti išsilavinimo pažymėjimai, gali verstis mokymu, tik turėdamos leidimą, išduotą Švietimo ir mokslo ministerijos.

Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymas nustato, kad įmonei, besiverčiančiai turto ir verslo vertinimu, privaloma turėti kvalifikacijos atestatą, suteikiantį teisę verstis šia veikla. Turto vertintojų ir turtą vertinančių įmonių veiklos valstybinę priežiūrą atlieka Lietuvos Respublikos audito, apskaitos ir turto vertinimo institutas.  Jis ir išduoda bei panaikina turto vertinimą atliekančių įmonių kvalifikacijos atestatus.