Įsigyk įmonę čia: www.imoniuturgus.lt
UAB nuo 200 €|ĮI nuo 150 €|Všį nuo 150 €|Filialas nuo 200 €|Registracijos adresas nuo 40 €|LLG Lietuvoje nuo 1000 €|Buhalterija nuo 40 €/mėn.|LLG Lietuvoje nuo 1000 €|Likvidavimas nuo 200 €|
UAB nuo 200 €|ĮI nuo 150 €|Všį nuo 150 €|Filialas nuo 200 €|Registracijos adresas nuo 40 €|LLG Lietuvoje nuo 1000 €|Buhalterija nuo 40 €/mėn.|LLG Lietuvoje nuo 1000 €|Likvidavimas nuo 200 €|

Verslo liudijimas

LR civiliniame kodeksas nurodo, kad net ir neįsteigę įmonės fiziniai asmenys turi teisę verstis ūkine komercine veikla. LR gyventojų pajamų mokesčio įstatymas apibrėžia tokią veiklą kaip individualią veiklą, kuria gyventojas verčiasi, siekdamas gauti pajamų ar kitos ekonominės naudos.

Verslo liudijimų išdavimo fiziniams asmenims tvarka yra reglamentuota LR Vyriausybės 2002 m. lapkričio 19 d. nutarime Nr. 1797 „Dėl verslo liudijimų išdavimo gyventojams tvarkos”. Šiame  nutarime yra ir patvirtintas individualios veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, rūšių sąrašas (toliau tekste – Sąrašas).

VERSLO LIUDIJIMAS SUTEIKIA TEISĘ:

 • verstis jame nurodytos rūšies veikla, neribojant veiklos teritorijos, jeigu kitaip nenustato Sąrašas;
 • parduoti savo gamybos prekes, teikti paslaugas gyventojams, įmonėms, įstaigoms ir organizacijoms, jeigu kitaip nenustato Sąrašas.
 • prekybos verslo liudijimas suteikia teisę parduoti prekes gyventojams (tarp jų ir tiems, kurie patys turi prekybos verslo liudijimus).

VERSLO LIUDIJIMAS NESUTEIKIA TEISĖS VERSTIS LICENCIJUOJAMA VEIKLA.

PREKYBOS VERSLO LIUDIJIMAS NESUTEIKIA TEISĖS:

 • Išnešiojamosios ir išvežiojamosios prekybos verslo liudijimus įsigijusiems Fiziniams asmenims – prekiauti prekyvietėse;
 • prekiauti nuo patalpose pastatytų laikinųjų prekybos įrenginių (išskyrus prekybą gėlėmis, knygomis, spauda ir prekybą prekyvietės statusą turinčiose patalpose), taip pat iš kioskų, pastatytų patalpose;
 • prekiauti automobiliais, cukrumi.

GYVENTOJAI, PAGEIDAUJANTYS ĮSIGYTI VERSLO LIUDIJIMĄ, PATEIKIA APSKRITIES VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS MIESTO (RAJONO) SKYRIUI ŠIUOS DOKUMENTUS:

 • prašymą (nurodant veiklos rūšį ir laikotarpį, kuriems norima įsigyti verslo liudijimą);
 • asmens pasą ar kitą asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
 • 3×4 cm formato nuotrauką;
 • giminystę, santuoką, globą (rūpybą) patvirtinančius dokumentus (jei verslo liudijime įrašomi kiti žmonės);
 • tam tikrais atvejais – kitus dokumentus (pvz., dokumentą, kuriuo remiantis galima pritaikyti mažesnį savivaldybės tarybos nustatytą pajamų mokestį, autorinę licencinę sutartį, sudarytą su audiovizualinių kūrinių prodiuseriais ir fonogramų gamintojais, ir kt.).

Šiuos dokumentus apskrities VMI miesto (rajono) skyriui reikia pateikti iki laikotarpio, kuriam išduodamas verslo liudijimas, pradžios. Verslo liudijimas išduodamas ne vėliau kaip per 4 darbo dienas nuo nurodytų dokumentų pateikimo dienos.