Įsigyk įmonę čia: www.imoniuturgus.lt
UAB nuo 200 €|ĮI nuo 150 €|Všį nuo 150 €|Filialas nuo 200 €|Registracijos adresas nuo 40 €|LLG Lietuvoje nuo 1000 €|Buhalterija nuo 40 €/mėn.|LLG Lietuvoje nuo 1000 €|Likvidavimas nuo 200 €|
UAB nuo 200 €|ĮI nuo 150 €|Všį nuo 150 €|Filialas nuo 200 €|Registracijos adresas nuo 40 €|LLG Lietuvoje nuo 1000 €|Buhalterija nuo 40 €/mėn.|LLG Lietuvoje nuo 1000 €|Likvidavimas nuo 200 €|

Franšizė

Franšizė – viena iš galimybių pradėti savo verslą. Vykdantis veiklą pagal franšizės sutartį verslininkas įgyja teisę naudotis franšizės pardavėjo sukurtu verslo aparatu (modeliu, įmonės vardu, prekiniu ženklu, gamybos technologijomis), teikti tokias pačias paslaugas ir kita.

Už visa tai franšizės pirkėjas moka franšizės pardavėjui sutartyje aptartą atlygį. Tai gali būti pradinis mokestis ir/arba reguliariai mokami procentai nuo franšizės naudotojo pajamų. Atlygis yra sutartinis.

Franšizė patraukli tuo, kad verslo rizika šiuo atveju mažesnė. Franšizės pardavėjas teikia pagal sutartį numatytą pagalbą (konsultacijas) franšizės pirkėjui pradedant ir plėtojant verslą. Kartu su franšize pirkėjas gauna ir dalį jau besinaudojančių franšizės tinklu vartotojų.

Bet, kaip ir kiekvienas verslas, verslas pagal franšizę turi trūkumų. Pagrindiniai minusai šie: franšizės pirkėjas labai priklauso nuo jos pardavėjo; franšizės pirkimas kartais reikalauja stambių investicijų; veikla pagal franšizės sutartį yra labai griežtai reglamentuota, o tai riboja verslininko – franšizės pirkėjo kūrybines iniciatyvas.

INFORMACIJA APIE FRANŠIZES

Kaip sužinoti apie parduodamas franšizes? Potencialus pirkėjas turi šias galimybes:

- kreiptis į žinomas franšizės bendroves. Informacija apie veikiančias Lietuvoje kai kurias franšizės bendroves yra čia;

- ieškoti informacijos internete, nuorodos į kai kurias duomenų bazes patalpintos čia;

- peržvelgti skelbimus specializuotuose spaudos leidiniuose, pvz., „Franšizės pasaulyje“ („Franchise World“);

- rasti franšizės pardavėją franšizės parodose;

- kreiptis dėl informacijos į franšizių asociacijas.

FRANŠIZĖS SUTARTIS

Ji turi būti parengta, vadovaujantis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu.  CK 6 knygos XXXVII skyrius (straipsniai 6.766 – 6.779) pateikia franšizės sutarties apibrėžimą. Pagal CK 6.766 straipsnį franšizės sutartimi viena šalis (franšizės davėja) įsipareigoja perduoti už tam tikrą atlygį kitai šaliai (franšizės gavėjai) apibrėžtam laikotarpiui teisę naudotis verslo tikslais išimtinių teisių, priklausančių franšizės davėjai (teisių turėtojai), visuma (teise į firmos vardą, teise į prekių ar paslaugų ženklą, teise į saugomą komercinę (gamybinę) informaciją ir kt.), o kita šalis įsipareigoja už tai mokėti sutartyje numatytą atlyginimą. Franšizės sutarties šalimis gali būti tik juridiškai savarankiškos įmonės.

ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI PAGAL FRANŠIZĖS SUTARTĮ

Bendradarbiavimas tarp franšizės pardavėjo ir pirkėjo – sėkmingos veiklos pagal franšizės sutartį garantas. Bendradarbiavimo kokybę lemia tiek partnerių patikimumas, tiek ir franšizės sutartyje numatytų įsipareigojimų laikymasis.

Franšizės pardavėjo pareigos:

 • perduoti techninius ir komercinius dokumentus franšizės pirkėjui, teikti jam informaciją, reikalingą  pagal franšizės sutartį suteiktų teisių realizavimui;
 • išduoti franšizės pirkėjui licencijas, aptartas sutartyje, užtikrinti jų įforminimą.

Be to, jei sutartyje nenurodyta kitaip, franšizės pardavėjas privalo taip pat:

 • pasirūpinti, kad franšizės sutartis būtų įregistruota;
 • kontroliuoti pagal franšizės sutartį gaminamų prekių, teikiamų paslaugų, atliekamų darbų kokybę;
 • pastoviai teikti techninę ir konsultacinę pagalbą franšizės pirkėjui, padėti apmokyti kadrus.

 

Franšizės pirkėjo pareigos:

 • naudoti franšizės pardavėjo firmos vardą, prekių ir paslaugų ženklą ne kitaip, kaip numato franšizės sutartis;
 • užtikrinti reikiamą pagal franšizės sutartį gaminamų prekių, teikiamų paslaugų, atliekamų darbų kokybę;
 • neatskleisti franšizės pardavėjo atskleistų komercinių (gamybinių) paslapčių ar kitos konfidencialios informacijos tretiesiems asmenims;
 • apie tai, kad veikla vykdoma franšizės sutarties pagrindu, informuoti pirkėjus (užsakovus).

 

FRANŠIZĖS SUTARTIES ĮREGISTRAVIMAS VALSTYBĖS ĮMONĖJE “REGISTRŲ CENTRAS

 

Franšizės sutarčių įregistravimą reglamentuoja LR Vyriausybės 2003 m. lapkričio 12 d. nutarimas Nr. 1407 „Dėl Juridinių asmenų registro įsteigimo ir Juridinių asmenų registro nuostatų patvirtinimo“. Franšizės sutarčių registravimas vyksta nuo 2004 m. sausio 1 d. Tuo tikslu franšizės pirkėjas arba pardavėjas registro tvarkytojui privalo pateikti:

 • Prašymą įregistruoti franšizės sutartį;
 • Minėtos sutarties nuorašą;
 • Mokestinį dokumentą, patvirtinantį įregistravimo paslaugos apmokėjimą.