Įsigyk įmonę čia: www.imoniuturgus.lt
UAB nuo 200 €|ĮI nuo 150 €|Všį nuo 150 €|Filialas nuo 200 €|Registracijos adresas nuo 40 €|LLG Lietuvoje nuo 1000 €|Buhalterija nuo 40 €/mėn.|LLG Lietuvoje nuo 1000 €|Likvidavimas nuo 200 €|
UAB nuo 200 €|ĮI nuo 150 €|Všį nuo 150 €|Filialas nuo 200 €|Registracijos adresas nuo 40 €|LLG Lietuvoje nuo 1000 €|Buhalterija nuo 40 €/mėn.|LLG Lietuvoje nuo 1000 €|Likvidavimas nuo 200 €|

Leidimas dirbti Lietuvoje

Kas yra leidimas dirbti Lietuvoje?

Tai dokumentas, kurio dėka Jūs turite teisę dirbti Lietuvoje laikotarpiu, kuris nurodytas leidime.

Kam reikia leidimo dirbti?

Šalies – ne ES narės – piliečiui, neturinčiam Lietuvos pilietybės, bet ketinančiam dirbti Lietuvoje, būtina gauti tokį leidimą, prieš atvykstant į Lietuvą.

Išimtys:

Nuo reikalavimo turėti leidimą dirbti atleidžiami:

1)      turintys leidimą pastoviai gyventi Lietuvoje asmenys;

2)      Užsieniečių teisinės padėties įstatymo 40 straipsnio 1 dalies 1, 2, 3, 7, 9, 10 pastraipose išvardinti asmenys;

3)      Socialinės apsaugos ir Darbo ministro įsakyme Nr. A1-118, 2006m. balandžio 24 d., nurodytais tam tikrais atvejais asmenys – ne ES priklausančių šalių piliečiai, bei asmenys be pilietybės.

Pastabos:

·        Leidimą dirbti galėsite gauti, jei Lietuvoje nėra Jūsų srities specialistų, o Jūs sutiksite su darbdavio keliamais kvalifikaciniais reikalavimais.

·        Atlygis už Jūsų darbą negalės būti mažesnis už Jūsų gyvenamosios vietos Lietuvoje mėnesinius kaštus.

·        Darbo santykiai bus grindžiami LR Darbo kodeksu, Užsieniečių teisinės padėties Lietuvoje įstatymu ir ES teisės aktais.

·        Darbo sutartis bus sudaroma dviem egzemplioriais: vienas – lietuvių kalba, kitas – ta kalba, kokią jūs, kaip užsienio pilietis, suprantate.

Leidimo dirbti išdavimo sąlygos:

Leidimą dirbti tikriausiai gausite, jeigu;

·         Lietuvoje ketinate dirbti pagal darbo sutartį, arba

·         Turite leidimą laikinai dirbti Lietuvoje, nors Jūsų nuolatinė darbo vieta – kitoje šalyje.

Dokumentai, pateikiami prašant išduoti leidimą dirbti Lietuvoje:

1.       Darbdavio, norinčio įdarbinti užsienio pilietį, prašymas kartu su vietinės darbo biržos, kurioje buvo įregistruota laisva vieta, reikalaujamais dokumentais.  Pastarieji skiriasi priklausomai nuo to, kokio tipo išduodamas leidimas dirbti.

2.       Prašant leidimo laikinai dirbti Lietuvojeužsieniečiui, kurio nuolatinė darbovietė yra kitoje šalyje arba kai užsienietis siunčiamas dirbti į kurią nors kitą užsienio šalį,  darbdaviui reikia pateikti atitinkamus dokumentus.

3.       Norintis įdarbinti užsienio pilietį darbdavys privalo pateikti atitinkamus dokumentus, reglamentuojančius individualią darbo sutartį.

4.       Visi dokumentai, kurių originalas yra ne lietuvių kalba, turi būti išversti į lietuvių kalbą ir patvirtinti notaro ar kitos institucijos, atitinkančios tą patį statusą.

Leidimo dirbti Lietuvoje išdavimo vieta

Norintis įdarbinti užsienio pilietį darbdavys turi pateikti prašymą kartu su reikalaujamais dokumentais tai vietinei darbo biržai, kurioje buvo įregistruota laisva darbo vieta.

Sąlygas, kuriomis užsienio pilietis gali prašyti leidimo dirbti Lietuvoje, bei atitinkamas procedūras turi nustatyti Socialinės apsaugos ir darbo ministras kartu su Vidaus reikalų ministru.

Leidimo dirbti Lietuvoje išdavimo ir panaikinimo vieta – vietinė Lietuvos darbo birža, pavaldi   Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai.

Prašymų nagrinėjimo terminai

Prašymas dėl leidimo dirbti Lietuvoje šalies – ne ES narės – piliečiui privalo būti išnagrinėtas per 2 mėnesius, skaičiuojant nuo prašymo pateikimo vietinei Lietuvos darbo biržai datos.

Prašymas dėl leidimo dirbti Lietuvoje, kai prašančiojo nuolatinė darbo vieta yra užsienio šalyje arba kai jis yra aukštos kvalifikacijos specialistas, privalo būti išnagrinėtas per 1 mėnesį, skaičiuojant nuo prašymo pateikimo vietinei Lietuvos darbo biržai datos.

Leidimo dirbti Lietuvoje galiojimo trukmė

Išduodamo leidimo galiojimo trukmė turi būti iki 2 metų, nurodant būsimą prašančiojo darbovietę ir jo darbą (pareigas).

Leidimas dirbti gali būti išduodamas ir ilgesniam nei 2 metai terminui, jeigu nurodomas darbas su individualia darbo sutartimi.

Atvykstantys į Lietuvą sezoninių darbų dirbti asmenys gauna leidimus dirbti, kurių galiojimo trukmė neviršija 6 mėnesių per metus, skaičiuojant nuo pirmos atvykimo į Lietuvą dienos.

Jei asmuo atvyksta į Lietuvą dirbti kaip mainų programos dalyvis ar praktikantas, jo prašymu  išduotas leidimas dirbti galioja vienerius metus; leidimo galiojimas gali būti pratęstas tam tikrais atvejais, kai mainų programos (praktikos) laikotarpis viršija 1 metus, o pratęsimas yra būtinas tinkamai kvalifikacijai tam tikroje srityje gauti.