Įsigyk įmonę čia: www.imoniuturgus.lt
UAB nuo 200 €|ĮI nuo 150 €|Všį nuo 150 €|Filialas nuo 200 €|Registracijos adresas nuo 40 €|LLG Lietuvoje nuo 1000 €|Buhalterija nuo 40 €/mėn.|LLG Lietuvoje nuo 1000 €|Likvidavimas nuo 200 €|
UAB nuo 200 €|ĮI nuo 150 €|Všį nuo 150 €|Filialas nuo 200 €|Registracijos adresas nuo 40 €|LLG Lietuvoje nuo 1000 €|Buhalterija nuo 40 €/mėn.|LLG Lietuvoje nuo 1000 €|Likvidavimas nuo 200 €|

VšĮ steigimas

Reikalingi dokumentai

Norėdami įsteigti VšĮ Jūs turite mums pateikti:

 • sugalvotą pavadinimą (arba kelis variantus);
 • steigėjų (dalininkų) pasų nuorašus ir nurodyti jų gyvenamąsias vietas (kur asmuo faktiškai gyvena);
 • vadovo paso nuorašą ir nurodyti jo gyvenamąją vietą (kur asmuo faktiškai gyvena);
 • nurodyti įstaigos buveinės adresą (kai patalpų savininkas (bendraturčiai) fizinis asmuo – jis/jie pasirašo pas notarą Sutikimą dėl patalpų suteikimo, turėdamas/-mi nuosavybės teises patvirtinantį dokumentą, kuriame nurodytas patalpų unikalus numeris; kai patalpų savininkas juridinis asmuo – Sutikimą dėl patalpų suteikimo ant įmonės blanko pasirašo ir užantspauduoja įmonės vadovas, nurodydamas patalpų unikalų numerį);
 • pasirašyti su mumis paslaugų teikimo Sutartį ir sumokėti 30 eurų avansą.

Terminai, kainos

— Kiek laiko vidutiniškai užtrunka VšĮ steigimas?
— 7 darbo dienas

— Kiek iš viso kainuoja VšĮ steigimo paslaugos?

 • Mūsų paslaugos (steigimo veiksmai ir pilnas dokumentų paketas)
 • Notaras
 • Juridinių asmenų registras
 • Pavadinimo įregistravimas – (nebūtina)Viso: 250 eurų (įskaitant visus mokesčius).

Kita informacija

— Kuriame steigimo etape reikės dalyvauti?
— pas notarą vieną kartą pasirašyti įstatus ir steigimo aktą (sutartį) bei patvirtinti vadovo parašą;

— Kiek kainuoja pradinė konsultacija steigimo ir pagrindiniais mokesčių bei darbo teisės klausimais?
— teikiama nemokamai (15 min.).

— Ar reikia iš anksto užsirašyti?
— tai nėra privaloma, tačiau Jūsų patogumui prašome iš anksto pranešti atvykimo laiką  Tel. (8 5) 219-71-69 arba 8 686 18228

Verslas123
Laisvės prospektas 60 – 1205 (Spaudos rūmai)
LT – 05120 Vilnius
Tel. (8 5) 219-71-69 arba 8 686 18228
Teisininkų kolektyvas
(c) Verslas123,  2007-2015

Viešosios įstaigos steigimą ir veiklą reguliuoja LR Civilinis kodeksas, LR Viešųjų įstaigų įstatymas bei kiti teisės aktai. Viešoji įstaiga − tai ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio tikslas − tenkinti viešuosius interesus vykdant švietimo, mokymo ir mokslinę, kultūrinę, sveikatos priežiūros, aplinkos apsaugos, sporto plėtojimo, socialinės ar teisinės pagalbos teikimo, taip pat kitokią visuomenei naudingą veiklą.

Viešosios įstaigos steigėjai gali būti fiziniai asmenys, valstybė, savivaldybės ir kiti iš įstaigos veiklos nesiekiantys sau naudos asmenys, sudarę viešosios įstaigos steigimo sutartį. Steigėjų skaičius neribojamas. VšĮ steigėjai, nustatyta tvarka perdavę viešajai įstaigai įnašą, tampa jos dalininkais. VšĮ dalininkas turi teisę įstatų ir įstatymų nustatyta tvarka perleisti kitiems asmenims dalininko teises, išskyrus atvejus, kai dalininkas yra valstybė ar savivaldybė.

VšĮ turi turėti organą – visuotinį dalininkų susirinkimą ir vienasmenį valdymo organą − vadovą. VšĮ įstatuose gali būti numatytas ir kolegialus valdymo organas. Visuotiniame dalininkų susirinkime sprendžiamojo balso teisę turi visi VšĮ dalininkai, vienas dalininkas susirinkime turi vieną balsą, jei VšĮ įstatuose nenustatyta kitaip. Susisiekite su mūsų komanda ir mes atliksime visą naujos įmonės steigimo procedūrą. Jums beliks sutartu laiku atvykti ir pasirašyti dokumentus.

Jūs turite pateikti šiuos dokumentus ir informaciją:

 • Steigėjų (dalininkų) duomenis (vardas, pavardė, asmens kodas, deklaruotos gyvenamosios vietos adresas). Jei steigėjas yra juridinis asmuo — įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas, direktoriaus, atstovaujančio įmonę, vardas, pavardė, asmens kodas, deklaruotos gyvenamosios vietos adresas;
 • būsimos VšĮ direktoriaus duomenis (vardas, pavardė, asmens kodas, deklaruotos gyvenamosios vietos adresas);
 • būsimos VšĮ pavadinimą;

Būsimos VšĮ tikslų buveinės adresą. Patalpų savininko sutikimas suteikti registracijos adresą VšĮ reikalingas:

 • jei savininkas yra fizinis asmuo – notariškai patvirtintas sutikimas;
 • jei savininkas yra juridinis asmuo – direktoriaus pasirašytas ir antspaudu patvirtintas sutikimas;
 • jei patalpos yra įkeistos – banko, kuriam tos patalpos yra įkeistos, sutikimas;
 • jei VšĮ buveinė registruojama vienam iš steigėjų nuosavybės teise priklausančiose patalpose, savininko sutikimo dėl registracijos adresu suteikimo nereikia.
 • informaciją, kokia tikslia ūkine-komercine veikla užsiims VšĮ (įstatuose rašomas baigtinis veiklų sąrašas);
 • informaciją apie  valdymo organus (direktorius ir / ar kolegialus organas).

Mes parengsime visus dokumentus, konsultuosime VšĮ steigimo klausimais, suderinsime dokumentus su notaru, suderinsime laiką dėl susitikimo, atstovausime pas notarų bei VĮ Registų centre. Jums tereikės iš anksto suderintu laiku atvykti ir pasirašyti visus dokumentus.

Viešoji įstaiga (VšĮ) — pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo. VšĮ tikslas — tenkinti viešuosius interesus vykdant švietimo, mokymo ir mokslinę, kultūrinę, sveikatos priežiūros, aplinkos apsaugos, sporto plėtojimo, socialinės ar teisinės pagalbos teikimo, taip pat kitokią visuomenei naudingą veiklą. VšĮ turi teisę verstis įstatymų nedraudžiama ūkine komercine veikla, kuri yra neatsiejamai susijusi su jos veiklos tikslais.

Steigėjai — VšĮ steigėjai gali būti valstybė, savivaldybės ir kiti iš įstaigos veiklos nesiekiantys sau naudos asmenys, sudarę VšĮ steigimo sutartį. Steigėjų skaičius neribojamas. VšĮ steigėjai, perdavę VšĮ įnašą, tampa jos dalininkais.

VšĮ valdymo organai — VšĮ privalo turėti organą – visuotinį dalininkų susirinkimą ir vienasmenį valdymo organą − VšĮ vadovą.

VšĮ pelno naudojimas — VšĮ gautas pelnas gali būti naudojamas tik VšĮ įstatuose nustatytiems veiklos tikslams siekti. VšĮ pelnas negali būti skiriamas dalininkams, VšĮ organų nariams, darbuotojų premijoms.

Privalomi VšĮ steigimo dokumentai:

 • Steigimo sutartis
 • Įstatai
 • Steigiamojo susirinkimo protokolas
 • Įvairios JAR formos.

Kontaktai

Verslas123
Laisvės prospektas 60 – 1205 (Spaudos rūmai)
LT – 05120 Vilnius
Tel. (8 5) 219-71-69 arba 8 686 18228
Teisininkų kolektyvas

(c) UAB Verslas123, 2007-2015
Teisės ginamos. Nė viena teksto dalis negali būti atkartota, nesvarbu, kokia forma, be raštiško autoriaus teisės savininko leidimo.