Įsigyk įmonę čia: www.imoniuturgus.lt
UAB nuo 200 €|ĮI nuo 150 €|Všį nuo 150 €|Filialas nuo 200 €|Registracijos adresas nuo 40 €|LLG Lietuvoje nuo 1000 €|Buhalterija nuo 40 €/mėn.|LLG Lietuvoje nuo 1000 €|Likvidavimas nuo 200 €|
UAB nuo 200 €|ĮI nuo 150 €|Všį nuo 150 €|Filialas nuo 200 €|Registracijos adresas nuo 40 €|LLG Lietuvoje nuo 1000 €|Buhalterija nuo 40 €/mėn.|LLG Lietuvoje nuo 1000 €|Likvidavimas nuo 200 €|

TŪB steigimas

TIKROJI ŪKINĖ BENDRIJA – neribotos civilinės atsakomybės privatus juridinis asmuo, kurios visi dalyviai yra tikrieji nariai ir kuri įgyja civilines teises, prisiima civilines pareigas ir jas įgyvendina per tikruosius narius. Kai bendrijos prievolėms įvykdyti neužtenka bendrijos turto, bendrijos tikrieji nariai pagal bendrijos prievoles atsako solidariai visu savo turtu. Bendrijos steigėjais gali būti fiziniai ir juridiniai asmenys. įstatymas numato, kad bendrijoje gali būti ne mažiau kaip 2 ir ne daugiau kaip dvidešimt steigėjų. Bendrijos steigėjais negali būti kitų bendrijų tikrieji nariai, IĮ savininkai, valstybė, savivaldybės, valstybės įmonės, biudžetinės įstaigos, taip pat ūkinės bendrijos ir individualios įmonės.Ūkinės bendrijos tikrasis narys yra bendrijos dalyvis, sudaręs bendrijos jungtinės veiklos sutartį ir įnešęs ar įsipareigojęs įnešti įnašą į bendriją. Įnašo dydis įstatymo nereglamentuojamas. Įnašas gali būti piniginis ir nepiniginis. Nepiniginis įnašas įvertinamas visų bendrijos tikrųjų narių sprendimu, bendru sutarimu. Ūkinės bendrijos tikrasis narys gali:

1) dalyvauti tvarkant bendrijos reikalus ir priimant sprendimus;
2) veikti bendrijos vardu, jeigu jungtinės veiklos sutartyje nenustatyta kitaip;
3) gauti bendrijos pelno dalį.

TIKROSIOS ŪKINĖS BENDRIJOS STEIGIMAS

Tikrosios ūkinės bendrijos steigimą reglamentuoja LR Ūkinės bendrijos įstatymas bei LR Civilinis kodeksas. Sudaroma jungtinės veiklos sutartis, kurią pasirašo visi steigėjai. Jungtinės veiklos sutartyje, sutinkamai su įstatymų bei kitų teisės aktų reikalavimais, nustatomos ūkinės bendrijos narių teisės ir pareigos bei kitos sąlygos. Prieš registruojant bendriją, notaras turi patvirtinti prašyme registruoti bendrovę surašytų duomenų tikrumą, įstatų atitiktį įstatymų reikalavimams ir faktą, kad ūkinę bendriją registruoti galima. Tam, kad notaras galėtų atlikti tokį patvirtinimą, jam pateikiami nustatyti dokumentai.Ūkinė bendrija yra laikoma įsteigta nuo jos įregistravimo Juridinių asmenų registre.

Jei ketinate steigti tikrąją ūkinę  bendriją mes Jums tikrai galime padėti:

1. Parengiame jungtines veiklos sutartis;
2. Pagal visus reikalavimus užpildome JAR formas;
3. Registrų centre rezervuojame laikinus TŪB pavadinimus;
4. TŪB steigimo dokumentus pateikiame tvirtinti notarui;
6. Patvirtintus dokumentus priduodame Registrų centrui;
7. Paimame įregistruotos TŪB pažymėjimą;
8. Už steigimo dokumentų parengimą išrašome sąskaitas faktūras.