Įsigyk įmonę čia: www.imoniuturgus.lt
UAB nuo 200 €|ĮI nuo 150 €|Všį nuo 150 €|Filialas nuo 200 €|Registracijos adresas nuo 40 €|LLG Lietuvoje nuo 1000 €|Buhalterija nuo 40 €/mėn.|LLG Lietuvoje nuo 1000 €|Likvidavimas nuo 200 €|
UAB nuo 200 €|ĮI nuo 150 €|Všį nuo 150 €|Filialas nuo 200 €|Registracijos adresas nuo 40 €|LLG Lietuvoje nuo 1000 €|Buhalterija nuo 40 €/mėn.|LLG Lietuvoje nuo 1000 €|Likvidavimas nuo 200 €|

Kuo skiriasi MB nuo UAB ir IĮ?

MB – mažoji bendrija UAB
Steigimas
Įprastu arba elektroniniu būdu* Įprastu arba elektroniniu būdu Įprastu arba elektroniniu būdu
Steigėjai (dalyviai)
Fiziniai asmenys Fiziniai ir (ar) juridiniai asmenys Fizinis asmuo
Steigėjų (dalyvių) skaičius
1 -10 (nariai) 1 -249 (akcininkai) 1 (savininkas)
Dalyvio atsakomybė už juridinio asmens prievoles
MB nario ribota civilinė atsakomybė Akcininko ribota civilinė
atsakomybė
IĮ savininko neribota civilinė
atsakomybė (jeigu prievolėms
įvykdyti neužtenka IĮ turto, IĮ
savininkas atsako savo turtu)
Minimalus kapitalo dydis
Nustato patys MB nariai Ne mažesnis kaip 2500 € Kapitalo reikalavimas netaikomas
Kapitalas ir įnašai
MB narių įnašai gali būti piniginiai ir nepiniginiai.
Nepiniginių įnašų vertė nustatoma visų MB dalyvių
bendru sutarimu.
Įnašu negali būti darbai ir paslaugos
Kapitalas padalytas į dalis,
vadinamas akcijomis. Akcijos
apmokamos pinigais ir (ar)
akcininkui nuosavybės teise
priklausančiu nepiniginiu įnašu,
kuris turi būti įvertintas teisės aktų
nustatyta tvarka
Įnašai – IĮ savininkui asmeninės
nuosavybės teise priklausęs turtas
Vidinė įmonės struktūra
MB steigėjai (nariai) gali pasirinkti vieną iš dviejų MB
organų struktūrų:

  • kai MB yra tik mažosios bendrijos narių susirinkimas, kuris kartu yra ir valdymo organas. Šiuo atveju MB nebūtų kitų organų, tik būtų susirinkimo išrinktas MB atstovas, tačiau sprendimus visais MB veiklos klausimais
    priimtų mažosios bendrijos narių susirinkimas;
  • kai MB yra narių susirinkimas ir vienasmenis valdymo organas – mažosios bendrijos vadovas
UAB turi turėti visuotinį akcininkų
susirinkimą ir vienasmenį valdymo
organą – bendrovės vadovą.Gali būti sudaromas kolegialus
priežiūros organas – stebėtojų
taryba ir kolegialus valdymo
organas – valdyba.
Su bendrovės vadovu sudaroma
darbo sutartis
Paprastai IĮ įmonės savininkas kartu
yra ir vienasmenis valdymo organas
– įmonės vadovas.Kai vadovu paskiriamas kitas
asmuo, jis veikia IĮ vardu, o IĮ
savininkas vykdo tik jam kaip
dalyvių susirinkimui priskirtą
kompetenciją
Balsavimo, priimant sprendimus, principas
Įprasta praktika – 1 narys – 1 balsas, tačiau kai MB
yra vadovas, MB nuostatuose gali būti nustatyta
kitaip
1 akcija 1 balsas Sprendimus IĮ savininkas priima
savarankiškai
Asmuo, veikiantis juridinio asmens vardu
Atsižvelgiant į MB struktūrą, jos vardu veiktų:
MB narių susirinkimas, o atstovautų MB
atstovas;MB vadovas, vienasmenis valdymo organas
Santykiuose su kitais asmenimis
UAB vardu vienvaldiškai veikia
vadovas.
Kai IĮ savininkas nėra paskiręs
vadovo, ĮĮ vardu veikia jis pats.
Kai yra IĮ vadovas, jis vienvaldiškai
veikia individualiosios įmonėsvardu
Pelno paskirstymas
Pelnas skirstomas proporcingai įnešto įnašo dydžiui,
tačiau MB nuostatuose gali būti nustatyta kitaip.
Galima pelną išmokėti avansu. Pasibaigusfinansiniams metams ir paaiškėjus, kad avansu
išmokėta pelno dalis yra didesnė, nei priklausytų,
skirtumas turi būti grąžintas
Akcininkui skiriamų dividendų dydis
proporcingas jam priklausančių
akcijų nominaliai vertei.Galimas dividendų išmokėjimas
už trumpesnį nei finansiniai metai
laikotarpį
Visas IĮ pelnas skiriamas savininkui.
Įmonės registravimo išlaidos
Atlyginimas už registravimą – 178,2 Lt
Atlyginimas notarui (steigiant ne elektroniniu būdu)- min. apie 300 Lt (priklauso nuo notaro)
Atlyginimas už juridinio asmens laikiną įtraukimąį Juridinių asmenų registrą (privaloma steigiant
elektroniniu būdu) – 56 Lt
Atlyginimas už registravimą – 198 Lt
Atlyginimas notarui (steigiant neelektroniniu būdu) – min. apie 350
Lt (priklauso nuo notaro)Atlyginimas už juridinio asmens
laikiną įtraukimą į Juridinių asmenų
registrą (privaloma steigiant
elektroniniu būdu) – 56 Lt
Atlyginimas už registravimą – 107 Lt
Atlyginimas notarui (steigiant neelektroniniu būdu) – min. apie 150
Lt (priklauso nuo notaro)Atlyginimas už juridinio asmens
laikiną įtraukimą į Juridinių asmenų
registrą (privaloma steigiant
elektroniniu būdu) – 56 Lt
Minimalios išlaidos, įsteigus įmonę
77 Lt/mėn. PSD mokestis už kiekvieną mažosios
bendrijos narį
Atlyginimas vadovui (mažiausiai
aštuntadalis etato)
77 Lt/mėn. PSD mokestis už IĮ
savininką

* VĮ Registrų centrui įdiegus informacinę sistemą, skirtą MB steigti elektroniniu būdu