Įsigyk įmonę čia: www.imoniuturgus.lt
UAB nuo 200 €|ĮI nuo 150 €|Všį nuo 150 €|Filialas nuo 200 €|Registracijos adresas nuo 40 €|LLG Lietuvoje nuo 1000 €|Buhalterija nuo 40 €/mėn.|LLG Lietuvoje nuo 1000 €|Likvidavimas nuo 200 €|
UAB nuo 200 €|ĮI nuo 150 €|Všį nuo 150 €|Filialas nuo 200 €|Registracijos adresas nuo 40 €|LLG Lietuvoje nuo 1000 €|Buhalterija nuo 40 €/mėn.|LLG Lietuvoje nuo 1000 €|Likvidavimas nuo 200 €|

Kredito unijos steigimas

Kredito unija — savo pavadinimą turintis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo.

 • Kredito unijos tikslas koordinuoti kredito unijos narių veiklą, atstovauti narių interesams ir juos ginti ar tenkinti kitus viešuosius interesus.
 • Sukaupiamas pajinis kapitalas, kuris turi būti ne mažesnis kaip 4344 €.
 • Kredito unija turi teisę vykdyti įstatymų nedraudžiamą ūkinę komercinę veiklą, kuri neprieštarauja jos įstatams bei veiklos tikslams ir reikalinga jos tikslams pasiekti.

Kas gali būti kredito unijos steigėju?

 • Uniją gali steigti ne mažiau kaip 5 Lietuvos Respublikos fiziniai asmenys.
 • Uniją gali steigti ir juridiniai asmenys, tačiau jų skaičius turi būti mažesnis už steigėjais esančių fizinių asmenų skaičių
 • Kredito unija gali būti įsteigta tik gavus priežiūros institucijos leidimą įsteigti kredito uniją.

Kredito unijos valdymo organai

Kredito unijoje turi būti šie valdymo organai:

 • kredito unijos visuotinis narių susirinkimas,
 • stebėtojų taryba,
 • valdyba ir administracijos vadovas.

Teisinė bazė

Kredito unijos steigimo ir veiklos principus reglamentuoja Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas (antroji knyga), Lietuvos Respublikos finansų įstaigų įstatymas, Kreditų unijų įstatymas, Lietuvos Respublikos kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) įstatymas

Privalomi kredito unijos steigimo dokumentai

 • Steigimo sutartis
 • Įstatai
 • Steigiamojo susirinkimo protokolas
 • Veiklos licencija
 • Įvairios JAR formos.