Įsigyk įmonę čia: www.imoniuturgus.lt
UAB nuo 200 €|ĮI nuo 150 €|Všį nuo 150 €|Filialas nuo 200 €|Registracijos adresas nuo 40 €|LLG Lietuvoje nuo 1000 €|Buhalterija nuo 40 €/mėn.|LLG Lietuvoje nuo 1000 €|Likvidavimas nuo 200 €|
UAB nuo 200 €|ĮI nuo 150 €|Všį nuo 150 €|Filialas nuo 200 €|Registracijos adresas nuo 40 €|LLG Lietuvoje nuo 1000 €|Buhalterija nuo 40 €/mėn.|LLG Lietuvoje nuo 1000 €|Likvidavimas nuo 200 €|

Filialo steigimas

Juridinio asmens filialas yra struktūrinis juridinio asmens padalinys, turintis savo buveinę ir atliekantis visas arba dalį juridinio asmens funkcijų. Filialas veikia pagal juridinio asmens patvirtintus nuostatus. Filialas nėra juridinis asmuo. Juridinis asmuo atsako pagal filialo prievoles ir filialas atsako pagal juridinio asmens prievoles.

Reikalinga informacija ir dokumentai:

 — Lietuvos Respublikoje įregistruoto steigėjo (juridinio asmens): registravimo pažymėjimas, steigimo dokumentas (įstatai, nuostatai ar kt.), vadovo ir valdybos (jeigu valdyba sudaroma) narių paskyrimo dokumentai, juridinio asmens atstovų vardai, pavardės, asmens kodai;

 — jeigu steigėjas bus užsienio juridinis asmuo, reikia pateikti šią informaciją ir dokumentus:

  • steigimo dokumento, steigimo sutarties ir įstatų, jei tai atskiri dokumentai su visais jų pakeitimais nuorašai, patvirtinti nustatyta tvarka (patvirtinti notaro ir legalizuoti);
  • registravimo pažymėjimo nuorašas ir registro, kuriame saugoma steigėjo byla, išrašas, patvirtinti nustatyta tvarka;
  • asmenų, turinčių teisę sudaryti sandorius juridinio asmens vardu, parašų pavyzdžiai (formos JAR-PP), patvirtinti nustatyta tvarka;
  • paskutinių metų finansinė atskaitomybė, o įstatymų numatytais atvejais – konsoliduota finansinė atskaitomybė, patvirtinta nustatyta tvarka;

— steigiamo filialo pavadinimas;

— steigiamo filialo buveinė: būtina nurodyti tikslų adresą, nekilnojamo turto unikalų arba registro įrašo numerį. Steigiant filialą yra reikalingas savininko sutikimas suteikti patalpas filialo buveinei. Jeigu patalpų savininkas yra steigėjas, sutikimas nereikalingas, tačiau būtina pateikti dokumentus, patvirtinančius jo nuosavybės teisę į šias patalpas. Jeigu patalpų savininkas yra fizinis asmuo, sutikimas turi būti patvirtintas notaro. Jeigu patalpų savininkas yra juridinis asmuo, sutikimas turi būti pasirašytas juridinio asmens vadovo ir patvirtintas juridinio asmens antspaudu. Jeigu patalpos, kuriose bus registuojama filialo buveinė yra įkeistos, būtina pateikti kreditoriaus (banko) sutikimą;

— steigiamo filialo vadovo ir /ar valdybos narių duomenys: vardas, pavardė, asmens kodas, deklaruota gyvenamoji vieta;

— numatoma filialo komercinė – ūkinė veikla. Komercinė ūkinė veikla gali būti nurodoma vadovaujantis Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriumi.