Įsigyk įmonę čia: www.imoniuturgus.lt
UAB nuo 200 €|ĮI nuo 150 €|Všį nuo 150 €|Filialas nuo 200 €|Registracijos adresas nuo 40 €|LLG Lietuvoje nuo 1000 €|Buhalterija nuo 40 €/mėn.|LLG Lietuvoje nuo 1000 €|Likvidavimas nuo 200 €|
UAB nuo 200 €|ĮI nuo 150 €|Všį nuo 150 €|Filialas nuo 200 €|Registracijos adresas nuo 40 €|LLG Lietuvoje nuo 1000 €|Buhalterija nuo 40 €/mėn.|LLG Lietuvoje nuo 1000 €|Likvidavimas nuo 200 €|

Atstovybės steigimas

Juridinio asmens atstovybė yra juridinio asmens padalinys, turintis savo buveinę ir turintis teisę atlikti tam tikrus veiksmus: atstovauti juridinio asmens interesus ir juos ginti, sudaryti sandorius bei atlikti kitus veiksmus juridinio asmens vardu, vykdyti eksporto ir importo operacijas, tačiau tik tarp užsienio juridinių asmenų ar kitų organizacijų, įsteigusių atstovybę, arba su ja susijusių įmonių, įstaigų ar organizacijų ir atstovybės. Atstovybė veikia pagal juridinio asmens patvirtintus nuostatus. Atstovybė nėra juridinis asmuo. Juridinis asmuo atsako pagal atstovybės prievoles ir atstovybė atsako pagal juridinio asmens prievoles.

Reikalinga informacija ir dokumentai:

Lietuvos Respublikoje įregistruoto steigėjo (juridinio asmens): registravimo pažymėjimas, steigimo dokumentas (įstatai, nuostatai ar kt.), vadovo ir valdybos (jeigu valdyba sudaroma) narių paskyrimo dokumentai, juridinio asmens atstovų vardai, pavardės, asmens kodai;

— jeigu steigėjas bus užsienio juridinis asmuo, reikia pateikti šią informaciją ir dokumentus:

  • steigimo dokumento, steigimo sutarties ir įstatų, jei tai atskiri dokumentai su visais jų pakeitimais nuorašai, patvirtinti nustatyta tvarka (patvirtinti notaro ir legalizuoti);
  • registravimo pažymėjimo nuorašas ir registro, kuriame saugoma steigėjo byla, išrašas, patvirtinti nustatyta tvarka;
  • asmenų, turinčių teisę sudaryti sandorius juridinio asmens vardu, parašų pavyzdžiai (formos JAR-PP), patvirtinti nustatyta tvarka.
  • paskutinių metų finansinė atskaitomybė, o įstatymų numatytais atvejais – konsoliduota finansinė atskaitomybė, patvirtinta nustatyta tvarka.

steigiamos atstovybės pavadinimas;

steigiamos atstovybės buveinė: būtina nurodyti tikslų adresą, nekilnojamo turto unikalų arba registro įrašo numerį. Steigiant atstovybę yra reikalingas savininko sutikimas suteikti patalpas atstovybės buveinei. Jeigu patalpų savininkas yra steigėjas, sutikimas nereikalingas, tačiau būtina pateikti dokumentus, patvirtinančius jo nuosavybės teisę į šias patalpas. Jeigu patalpų savininkas yra fizinis asmuo, sutikimas turi būti patvirtintas notaro. Jeigu patalpų savininkas yra juridinis asmuo, sutikimas turi būti pasirašytas juridinio asmens vadovo ir patvirtintas juridinio asmens antspaudu. Jeigu patalpos, kuriose bus registuojama atstovybės buveinė yra įkeistos, būtina pateikti kreditoriaus (banko) sutikimą;

— steigiamos atstovybės vadovo ir /ar valdybos narių duomenys: vardas, pavardė, asmens kodas, deklaruota gyvenamoji vieta.