Įsigyk įmonę čia: www.imoniuturgus.lt
UAB nuo 200 €|ĮI nuo 150 €|Všį nuo 150 €|Filialas nuo 200 €|Registracijos adresas nuo 40 €|LLG Lietuvoje nuo 1000 €|Buhalterija nuo 40 €/mėn.|LLG Lietuvoje nuo 1000 €|Likvidavimas nuo 200 €|
UAB nuo 200 €|ĮI nuo 150 €|Všį nuo 150 €|Filialas nuo 200 €|Registracijos adresas nuo 40 €|LLG Lietuvoje nuo 1000 €|Buhalterija nuo 40 €/mėn.|LLG Lietuvoje nuo 1000 €|Likvidavimas nuo 200 €|

Įmonės pertvarkymas

Pertvarkymas — tai juridinio asmens (įmonės, bendrovės, įstaigos, organizacijos ar pan.) teisinės formos pakeitimas, kai naujos teisinės formos juridinis asmuo perima visas pertvarkyto juridinio asmens teises ir pareigas. Pertvarkymo metu juridinis asmuo nėra likviduojamas, pasikeičia tik juridinio asmens teisinė forma. Nepaisant to, kokia bus naujo juridinio asmens teisinė forma, pertvarkomo juridinio asmens dalyviai (savininkas, akcininkai, dalininkai, nariai ir pan.) trejus metus yra subsidiariai atsakingi pagal pertvarkomo juridinio asmens prievoles, atsiradusias iki naujos teisinės formos juridinio asmens įregistravimo juridinių asmenų registre.

Pertvarkymą reglamentuoja Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas bei atskirų teisinių formų juridinių asmenų (įmonių, bendrovių, įstaigų, organizacijų ar pan.) veiklą reglamentuojantys įstatymai bei kiti teisės aktai.

Uždaroji akcinė bendrovė ar akcinė bendrovė gali būti pertvarkoma į akcinę bendrovę (ar uždarąją akcinę bendrovę), valstybės įmonę, savivaldybės įmonę, žemės ūkio bendrovę, kooperatinę bendrovę (kooperatyvą), tikrąją ūkinę bendriją, komanditinę ūkinę bendriją, individualią įmonę, viešąją įstaigą.

Individuali įmonė gali būti pertvarkoma į akcinę bendrovę, uždarąją akcinę bendrovę, viešąją įstaigą.

Viešoji įstaiga gali būti pertvarkoma į biudžetinę įstaigą (kai viešosios įstaigos savininkas yra valstybė ar savivaldybė), paramos ir labdaros fondą.

Tikroji ūkinė bendrija ar komanditinė ūkinė bendrija gali būti pertvarkoma į komanditinę ūkinę bendriją (ar tikrąją ūkinę bendriją), akcinę bendrovę, uždarąją akcinę bendrovę, žemės ūkio bendrovę, kooperatinę bendrovę (kooperatyvą), individualią įmonę, viešąją įstaigą, labdaros ir paramos fondą.

Likusių teisinių formų juridiniai asmenys (asociacija, labdaros ir paramos fondas, kooperatinė bendrovė ir kt.) pertvarkomi bendrąją tvarka.

IĮ pertvarkymas į UAB

 • Statuso pakeitimo registravimas (Registrų centro mokestis)
 • Steigimo dokumentų paruošimas
 • Notaro mokestis
 • Skelbimas
 • Laikinas vardo rezervavimas (Registrų centro mokestis) – (nebūtina)
 • Viso: 400 eurai (įskaitant visus mokesčius nuo A iki Z).

Individuali įmonė gali būti pertvarkoma į uždarąją akcinę bendrovę, jeigu jos turtas, atėmus visus IĮ įsipareigojimus, yra ne mažesnis nei uždarajai akcinei bendrovei nustatytas minimalus įstatinio kapitalo dydis — 2500 eurų.

Terminas

Gavę visus reikiamus duomenis, pertvarkymo procedūrą atliekame per 2-4 savaites, priklausomai nuo pertvarkomos įmonės būklės.

Jūs turite pateikti šiuos dokumentus ir informacija:

 • IĮ registravimo pažymėjimas;
 • IĮ nuostatai;
 • IĮ balansas;
 • Užpildyta IĮ pertvarkymo anketa.

Mūsų teikiamos paslaugos:

 • parengiame dokumentus, reikalingus pertvarkymo procedūroms atlikti;
 • parengiame būsimos UAB įstatus;
 • atstovaujame Jūsų interesus pas notarą ir Registrų centre;
 • procedūros metu teikiame teisines konsultacijas.

Mes parengsime visus dokumentus, konsultuosime IĮ steigimo klausimais, suderinsime dokumentus su notaru, suderinsime laiką dėl susitikimo, atstovausime pas notarų bei VĮ Registrų centre.

Jums tereikės iš anksto suderintu laiku atvykti ir pasirašyti visus dokumentus.

Pertvarkant individualią įmonę gali atsirasti tik vienas akcininkas -

buvęs savininkas,po to jis galės savo pusę akcijų padovanoti ar parduoti kam norės (įskaitant ir

žmoną).

II,UAB,MB,Všį, Pertvarkymo žingsniai:

1. Bus reikalingi įmonių nuostatai, jei įmone juos turi. Nes apie

pertvarkymą reikia viešai pranešti nuostatuose nurodytame dienraštyje.

Jei nuostatų neturi tai gali pranešti bet kuriame respublikiniame

dienraštyje. Turi būti trys pranešimai ne mažesniais nei 30 dienų

intervalais. Arba vienas pranešimas ir visiems kreditoriams pranešimai

registruotu paštu.

Jei bus pranešimai kreditoriams, tai reikalingas

kreditorių sąrašas su kreditorių vardais/pavadinimais, kodais,

adresais/registruotom buveinėm ir įsiskolinimo kiekvienam kreditoriui

dydžiu. Sąrašas turi būti tos pačios kaip ir sprendimo pertvarkyti įmonę

dienos.

 

2. Taip pat reikalingas pusmetinis balansas iš kurio matytųsi turimas

įsiskolinimų dydis ir įmonės turtas. Jeigu įstatinis kapitalas bus minimalus -

2500 eurų, iš balanso turi matytis, kad įmonėje yra tokios lėšos

nepaskirstytame pelne ar pan. Nes, jei įstatinis formuojamas iš

materialaus turto, tai reikalingas jo įvertinimas akcinių bendrovių

nustatyta tvarka. Arba, trečias variantas, akcininkai galės įnešti

įstatinį iš savo papildomų lėšų.

 

3. Juridinių asmenų registrui iš anksto turi būti pateikti sprendimas

pertvarkyti įmonę ir turto vertinimas, jei jis yra sudaromas. Sprendimas

pateikiamas ne vėliau, nei pirmo viešo paskelbimo dienraštyje dieną. O

turto vertinimas pateikiamas JAR ne vėliau nei 10 dienų prieš sprendimo

dėl pertvarkymo priėmimą.

 

4. Dar bus reikalingi sprendimai, įstatai JAR formos, juos mes galim

paruošti kai klientas pasiruoš likusius dokumentus.

 

Po to atsiusime sprendimą pertvarkymui, įstatus ir formas kreditorių sąrašui.

Kreditorius reikės surašyti sprendimo priėmimo dienai.

Po sprendimo priėmimo, apie pertvarkymą reikia paskelbti respublikiniame dienraštyje.

(TEKSTAS : Informuojame, kad individuali įmonė ……………………………, įm kodas ……………………………, buveinės adresas …………………….., Vilnius, duomenys apie juridinė asmenį kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre,  pertvarkoma į ………………………. su dokumentais susipažinti galima adresu…………………., Vilnius.)

bei ne vėliau, nei viešo paskelbimo dienraštyje dieną

sprendimą įregistruoti juridinių asmenų registre.

 

*11 straipsnis. Individualios įmonės pertvarkymas*

1. Individuali įmonė gali būti pertvarkoma į akcinę bendrovę, uždarąją

akcinę bendrovę, taip pat į viešąją įstaigą.

2. Kai individualios įmonės savininkas priima sprendimą pertvarkyti

įmonę, kartu turi būti priimami naujos teisinės formos juridinio asmens

steigimo dokumentai, kurie turi atitikti šio juridinio asmens teisinę

formą nustatančių įstatymų reikalavimus.

3. Nuo sprendimo pertvarkyti individualią įmonę priėmimo dienos

individuali įmonė įgyja pertvarkomos individualios įmonės

statusą. Sprendimo pertvarkyti individualią įmonę priėmimą patvirtinantis

dokumentas turi būti pateiktas juridinių asmenų registrui ne vėliau kaip

pirmą viešo paskelbimo apie individualios įmonės pertvarkymą dieną.

4. Apie sprendimą pertvarkyti individualią įmonę turi būti viešai

paskelbta individualios įmonės nuostatuose nurodytame dienraštyje tris

kartus ne mažesniais kaip 30 dienų intervalais arba viešai paskelbta

individualios įmonės nuostatuose nurodytame dienraštyje vieną kartą ir

pranešta visiems individualios įmonės kreditoriams raštu. Pranešime turi

būti pateikta visa Civilinio kodekso 2.44 straipsnyje nurodyta

informacija apie individualią įmonę, taip pat juridinio asmens, į kurį

pertvarkoma individuali įmonė, teisinė forma, kur ir nuo kada galima

susipažinti su naujos teisinės formos juridinio asmens steigimo dokumentais.

5. Individuali įmonė pertvarkoma į akcinę bendrovę arba uždarąją akcinę

bendrovę vadovaujantis Akcinių bendrovių įstatymo nuostatomis dėl kitos

teisinės formos juridinio asmens pertvarkymo į bendrovę.

6. Naujos teisinės formos juridinio asmens steigimo dokumentai

įregistruojami juridinių asmenų registre ir pakeičiami juridinių asmenų

registro duomenys po to, kai yra išrinkti (sudaryti) naujos teisinės

formos juridinio asmens valdymo organai, sudarytas pertvarkomos

individualios įmonės balansas, įvykdytos šiame Įstatyme ir kituose

teisės aktuose nustatytos su pertvarkymu į naujos teisinės formos

juridinį asmenį susijusios sąlygos, taip pat juridinių asmenų registrui

pateikti teisės aktuose nustatyti dokumentai.

7. Pertvarkymas laikomas baigtu nuo naujos teisinės formos juridinio

asmens steigimo dokumentų įregistravimo juridinių asmenų registre.

 

*72 straipsnis. Pertvarkymas*

1. Akcinė bendrovė gali būti pertvarkoma į šių teisinių formų juridinį

asmenį:

uždarąją akcinę bendrovę;

valstybės įmonę;

savivaldybės įmonę;

žemės ūkio bendrovę;

kooperatinę bendrovę (kooperatyvą);

tikrąją ūkinę bendriją;

komanditinę ūkinę bendriją;

individualią įmonę;

viešąją įstaigą.

 

2. Uždaroji akcinė bendrovė gali būti pertvarkoma į akcinę bendrovę ar į

kitą šio straipsnio 1 dalies 2 − 9 punktuose išvardytų teisinių formų

juridinį asmenį.

 

3. Bendrovė pertvarkoma vadovaujantis Civiliniu kodeksu, šiuo Įstatymu

ir naujos teisinės formos juridinius asmenis reglamentuojančiu įstatymu.

 

4. Nemoki bendrovė negali būti pertvarkoma.

 

5. Sprendimą pertvarkyti bendrovę priima visuotinis akcininkų

susirinkimas. Kai bendrovėje yra skirtingų klasių akcijų, sprendimas

pertvarkyti bendrovę priimamas, jei jam balsuodami atskirai pritaria

kiekvienos klasės akcijų savininkai (taip pat ir akcijų, nesuteikiančių

balsavimo teisės, savininkai).

 

6. Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu dėl bendrovės pertvarkymo

turi būti patvirtinti naujos teisinės formos juridinio asmens steigimo

dokumentai ir išrinkti (sudaryti) dalyvių susirinkimo renkami organai.

Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendime, be kita ko, turi būti nurodyta:

 

 • naujos teisinės formos juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma,

buveinė;

 • naujos teisinės formos juridinio asmens veiklos tikslai;
 • pertvarkomos bendrovės akcininko tapimo naujos teisinės formos
 • juridinio asmens dalyviu tvarka, sąlygos ir terminai.

 

7. Apie sprendimą pertvarkyti bendrovę turi būti viešai paskelbta

įstatuose nurodytame šaltinyje tris kartus ne mažesniais kaip 30 dienų

intervalais arba viešai paskelbta įstatuose nurodytame šaltinyje vieną

kartą ir pranešta visiems bendrovės kreditoriams raštu. Pranešime turi

būti nurodyti Civilinio kodekso 2.44 straipsnyje nurodyti duomenys apie

bendrovę bei naujos teisinės formos juridinio asmens pavadinimas,

teisinė forma ir buveinė.

 

8. Pertvarkant akcinę bendrovę į kitos teisinės formos juridinį asmenį,

iki naujos teisinės formos juridinio asmens steigimo dokumentų

įregistravimo, be kita ko, turi būti uždaryta bendroji vertybinių

popierių sąskaita akcinėje bendrovėje Lietuvos centriniame vertybinių

popierių depozitoriume. Akcinėje bendrovėje, kuri pagal Vertybinių

popierių įstatymą laikoma vertybinių popierių emitentu, be kita ko, turi

būti pateiktas ir įgyvendintas oficialus siūlymas supirkti akcinės

bendrovės akcijas.

 

9. Šio straipsnio 8 dalyje nurodytam oficialiam siūlymui taikomos

Vertybinių popierių įstatymo nuostatos, reglamentuojančios privalomus

oficialius siūlymus, jeigu ši dalis nenustato kitaip. Oficialų siūlymą

teikia akcininkai, kurie balsavo už sprendimą pertvarkyti akcinę

bendrovę. Šią prievolę už kitus akcininkus turi teisę įvykdyti vienas ar

keletas akcininkų. Oficialaus siūlymo metu parduoti akcijas turi teisę

akcininkai, sprendimo pertvarkyti akcinę bendrovę priėmimo metu balsavę

prieš ar nebalsavę.

 

10. Dokumentas, patvirtinantis sprendimą pertvarkyti bendrovę, turi būti

pateiktas juridinių asmenų registro tvarkytojui ne vėliau kaip pirmą

viešo paskelbimo dieną.

 

11. Nuo sprendimo pertvarkyti bendrovę dienos ji įgyja pertvarkomos

bendrovės teisinį statusą.

 

12. Pertvarkant kitos teisinės formos juridinį asmenį į bendrovę,

turtas, už kurį išduodamos bendrovės akcijos, turi būti įvertintas

nepriklausomo turto vertintojo teisės aktų, reglamentuojančių turto

vertinimą, nustatyta tvarka. Turto vertinimo ataskaitai taikomi

reikalavimai, nustatyti šio Įstatymo 8 straipsnio 8 dalyje.

 

13. Šio straipsnio 12 dalyje nurodyto reikalavimo įvertinti tam tikrą

turtą gali būti nesilaikoma, jeigu akcijos išduodamos:

 

 • už šio Įstatymo 45¹ straipsnio 1 dalies 1 ir 2 punktuose nurodytą

turtą, kurio vertė nustatyta laikantis to straipsnio reikalavimų ir

procedūrų;

 • už turtą, išskyrus perleidžiamuosius vertybinius popierius ar pinigų

rinkos priemones, kurio vertė nustatyta pagal atskirų turto vienetų

vertes iš praėjusių finansinių metų audituotų metinių finansinių

 • ataskaitų rinkinių, laikantis šio Įstatymo 45¹ straipsnio procedūrų,

nustatytų to straipsnio 1 dalies 2 punkte nurodytam turtui.**

 

14. Pertvarkant kitos teisinės formos juridinį asmenį į bendrovę, turto

vertinimo ataskaita arba šio Įstatymo 45¹ straipsnio 5 dalyje nurodyta

pažyma ne vėliau kaip prieš 10 dienų iki sprendimo dėl pertvarkymo

priėmimo dienos turi būti pateikta juridinių asmenų registro tvarkytojui.**

 

15. Pertvarkant kitos teisinės formos juridinį asmenį į bendrovę, jos

įstatinis kapitalas turi būti ne mažesnis už šio Įstatymo 2 straipsnyje

nustatytą minimalų kapitalą. Jeigu pertvarkant kitos teisinės formos

juridinį asmenį į bendrovę neužtenka šio juridinio asmens turto šio

Įstatymo 2 straipsnyje nustatytam minimaliam įstatiniam kapitalui

sudaryti arba įsipareigojimai viršija turto vertę, pertvarkomo juridinio

asmens dalyviai turi teisę mokėti papildomus įnašus.

 

16. Pertvarkant uždarąją akcinę bendrovę, taip pat kitos įstatymuose

numatytos teisinės formos juridinį asmenį į akcinę bendrovę, be kitų

šiame ir kituose įstatymuose nustatytų veiksmų, turi būti:

 

 • akcijų prospektas patvirtintas vertybinių popierių rinką

reglamentuojančių teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka;

 • išrinkta audito įmonė metinių finansinių ataskaitų rinkinių auditui

atlikti.

 

17. Bendrovė gali būti pertvarkoma į valstybės įmonę, kai visų jos

akcijų savininkė yra valstybė.

 

18. Bendrovė gali būti pertvarkoma į savivaldybės įmonę, kai visų jos

akcijų savininkė yra savivaldybė.

 

19. Į žemės ūkio bendrovę gali būti pertvarkoma bendrovė, kurioje yra ne

mažiau kaip 2 akcininkai ir jos pajamos už žemės ūkio produkciją bei

suteiktas paslaugas žemės ūkiui per praėjusius finansinius metus sudarė

daugiau kaip 50 procentų visų realizavimo pajamų.

 

20. Į kooperatinę bendrovę (kooperatyvą) gali būti pertvarkoma bendrovė,

kurioje yra ne mažiau kaip 5 akcininkai.

 

21. Į tikrąją ūkinę bendriją gali būti pertvarkoma bendrovė, kurioje yra

ne mažiau kaip 2 ir ne daugiau kaip 20 akcininkų.

 

22. Į komanditinę ūkinę bendriją gali būti pertvarkoma bendrovė, kurioje

yra ne mažiau kaip 3 ir ne daugiau kaip 20 akcininkų.

 

23. Į individualią įmonę gali būti pertvarkoma bendrovė, kurios visų

akcijų savininkas yra vienas fizinis asmuo.

 

24. Naujos teisinės formos juridinio asmens steigimo dokumentai

įregistruojami juridinių asmenų registre ir pakeičiami juridinių asmenų

registro duomenys po to, kai yra išrinkti (sudaryti) naujos teisinės

formos juridinio asmens valdymo organai, suteiktas papildomas prievolių

įvykdymo užtikrinimas to pareikalavusiems kreditoriams ir atsirado

įstatymuose numatytos aplinkybės, taip pat pateikti įstatymuose

nustatyti dokumentai. Pakeisti steigimo dokumentai netenka galios, jeigu

jie nebuvo pateikti juridinių asmenų registro tvarkytojui per 6 mėnesius

nuo sprendimo pertvarkyti bendrovę priėmimo.

 

25. Pertvarkymas laikomas baigtu nuo naujos teisinės formos juridinio

asmens pakeistų steigimo dokumentų įregistravimo juridinių asmenų

registre dienos.